Privaatsusteade

1. Sissejuhatus

See on ülevaade, kuidas töötleme isikuandmeid meie poolt pakutavate teenuste raames (värbamine ja sihtotsing, personalirent ja personalihaldus, tööotsijate nõustamine, sisseelamisnõustamine, koondamisnõustamine).

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on reeglina tööandja/potentsiaalne tööandja, kes kasutab SIMPLIKA teenuseid ning kohalduvad ka tema poolt kehtestatud isikuandmete töötlemise tingimused. Uuri täpsemalt nende tingimuste kohta tööandjalt/potentsiaalselt tööandjalt.

Ülalkirjeldatud juhul on SIMPLIKA isikuandmete volitatud töötleja ning juhindub andmete töötlemisel muuhulgas tööandja kui vastutava töötleja juhistest.

Osade tegevuste ja sellega seotud isikuandmete vastutavaks töötlejaks on „SIMPLIKA“ ehk äriühing Recruitment Estonia OÜ, registrikood 11193077, aadress Narva mnt 5, Tallinn, Eesti. Nendeks juhtudeks on kandidaatide ja potentsiaalsete kandidaatide huvi salvestamine teatud tüüpi ametikoha osas.

Järgnevalt kirjeldame isikuandmete töötlemise põhimõtteid kui kasutatakse SIMPLIKA teenuseid.

 

2. Kuidas me sinu isikuandmeid töötleme?

SIMPLIKA kogub isikuandmeid avalikest allikatest ja teistelt teenusepakkujatelt (näiteks LinkedIn) ning Sinult kui kandideerijalt, kui oled kandideerimise protsessi käigus need teatavaks teinud. Kogutavad isikuandmed salvestab SIMPLIKA olenevalt teenusest ning töötleb neid andmeid pakutava teenuse raames.

Lisaks säilitab SIMPLIKA oma teenuste kvaliteedi hoidmise ja tõstmise eesmärgil info Sinu kandideerimishuvi kohta õigustatud huvi alusel. Üldjuhul me ei salvesta detailseid kandideerimisandmeid kauem kui tööjõuvahenduseks vajalik ning kogume kandideerimiseks vajalikud andmed igakordselt uuesti. Ka tööotsija kontaktandmeid me üldjuhul väljaspool konkreetset kandideerimist ei kogu ning kontakteerume potentsiaalsete kandidaatidega teiste platvormide kaudu (näiteks LinkedIn).

 

3. Milliseid isikuandmeid me töötleme ja miks?

Tegevus Isikuandmed Eesmärk Töötlemise alus
Isiku tuvastamine Nimi, isikukood, haridustase, töökogemus Kandideerija isiku tuvastamine Leping
Potentsiaalse kandidaadi sihtotsingu teostamine Avalikult ligipääsetavad andmed (LinkedIn, CV-Online, CV Keskus, Äripäeva Infopank, ettevõtete koduleheküljed) SIMPLIKA kliendi vakantsele ametikohale  sobiva kandidaadi leidmine Leping
Kandidaadi suunamine testimisele tööpakkuja soovil Testimist läbiviivast teenusepakkujast sõltuv andmetöötlus SIMPLIKA kliendi vakantsele ametikohale e sobiva kandidaadi leidmine Leping
Suhtlus kandidaadiga kandiseerimisprotsessi kestel Nimi, e-posti aadress, telefoninumber, kommunikatsiooni sisu SIMPLIKA kliendi vakantsele ametikohale sobiva kandidaadi leidmine Leping, õigustatud huvi
Kandideerimisprotsessi järgne andmete säilitamine võimalike vaidluste lahendamiseks Kandideerimisega seotud andmed ja dokumendid Seadusest tuleneva vaidlustusõiguse perioodiks kandideerimisinfo säilitamine Seadusest tulenev kohustus
Kandidaadi/potentsiaalse kandidaadi tööotsingu huvi salvestamine Nimi, ametikoha tüüp SIMPLIKA teenuste kvaliteedi hoidmine ja tõstmine Õigustatud huvi
Edukalt lõppenud kandideerimisprotsessi töölevõtmise fakti säilitamine Nimi, tööandja SIMPLIKA ja tema kliendi vahelise lepingutingimuste täitmine Leping
Veebilehe külastaja veebikäitumine Veebilehitseja info, IP aadress, analüütilised küpsised Veebilehe külastaja kasutusmugavuse optimeerimine Nõusolek
Uudiskirjad ja turunduspakkumised Nimi, e-posti aadress Turundus Nõusolek

 

4. Isikuandmete edastamine

Jagame Sinu isikuandmeid vaid konkreetse tööotsijaga ning vajadusel koostööpartneriga, kes viib läbi tööjõuvahenduse teenuse raames isikute testimisi. Meie töötajatel on ligipääs Sinu isikuandmetele mahus, mis on nende tööülesannete täitmiseks vajalik.

Me kasutame kolmandate osapoolte teenuseid, et pakkuda oma teenuseid võimalikult kõrgel tasemel. Neil teenusepakkujatel on ligipääs osadele Sinu isikuandmetele, et tagada asjakohane teenus. Neil teenusepakkujatel ei ole ole õigust kasutada Sinu isikuandmeid muudel eesmärkidel ega säilitada kauem kui teenuse kohaseks pakkumiseks vajalik.

 

Kellega ja millisel eesmärgil me isikuandmeid jagame?

Vastuvõtjate kategooriad Edastamise eesmärk
Teenusepakkujad Me teeme koostööd teenusepakkujatega, kes pakuvad platvormi terviklahenduse toimimiseks vajalikku lisafunktsionaalsust. Samuti on meie koostööpartneriks platvormi toimimseks vajalikud tehniliste lahenduste ja nende turvalisuse pakkujad.
Turunduspartnerid Teeme koostööd turunduspartneritega, kes aitavad meil valida asjakohaseid reklaame ja turunduskanaleid.
Testimine Kasutame teenusepakkujaid, kelle ülesandeks on potentsiaalse töötaja isiksuse ja võimekuse testimised. Me ei kogu sinu testimiste tulemusi, vaid need edastatakse otse tööandjale ja sinule.

Rahvusvaheline edastamine

Osa meie andmetöötlusest toimub pilvelahendusi kasutades. See tähendab, et osa andmetest võib teatud juhtudel liikuda ka Euroopa Liidust välja. Sellistel juhtudel tagame, et andmete edastamine oleks kooskõlas kohalduvate andmekaitse reeglitega ja seadustega ning lepingulised, tehnilised ja organisatsioonilised meetmed oleksid paigas.

 

5. Isikuandmete turvalisuse tagamine

Kõikide andmete turvalisuse tagamiseks rakendame tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid. Tagame sinu isikuandmete kaitse tahtliku või tahtmatu hävimise, muutmise, alusetu ligipääsu või mistahes muu ebaseadusliku töötlemise osas.

Turvameetmed sisaldavad muuhulgas: autentimine ja ligipääsuhaldus; paroolid ja vajaduspõhine ligipääs andmetele; turvaline võrgudisain; andmekadude ennetus ja muud pidevalt uuendatavad turvameetmed.

 

6. Isikuandmete säilitamine ja kustutamine

Isikuandmete säilitustähtajad sõltuvad sellest, millisel eesmärgil ja õiguslikul alusel me neid töötleme. Näiteks võib meile rakenduda seadusest või lepingust tulenev kohustus andmeid teatud perioodil säilitada. Aluseks võib olla ka sinu ja meie õigustatud huvi või sinu nõusolek. Järgnevalt anname nendest tähtaegadest ülevaate.

 

Andmed Töötlemise eesmärk Säilitustähtaeg
Identifitseerimiseks vajalikud isikuandmed Kandidaadi/potentsiaalse kandidaadi identifitseerimine Kandideerimisprotsessi või sihtotsingu lõpuni + õigustatud huvi alusel kuni eesmärgi täitumiseni või isiku kustutamistaotluseni
Nimi, e-posti aadress, telefoninumber, kommunikatsiooni sisu Suhtlus kandidaadiga kandiseerimisprotsessi kestel Kandideerimisprotsessi lõpuni
Edukalt lõppenud kandideerimisprotsessi tulemusel töölevõtmise fakt SIMPLIKA ja tema kliendi vahelise lepingutingimuste täitmine Vastavalt SIMPLIKA ja tema kliendi vahelisest lepingust tulenev säilitamisperiood
Kandideerimisprotsessi läbiviimisel kogutud andmed ja dokumendid Seadusest tuleneva vaidlustusõiguse perioodiks kandideerimisinfo säilitamine 1 aasta pärast kandideerimisprotsessi lõppu
Veebilehitseja info, IP aadress, analüütilised küpsised Veebilehe külastaja veebikäitumise analüütika kasutusmugavuse optimeerimiseks Nõusoleku tagasivõtmiseni
Nimi, e-posti aadress Uudiskirjade ja turunduspakkumiste edastamine Nõusoleku tagasivõtmiseni

 

7. Isiku õigused

Andmekaitse regulatsiooni kohaselt on sul teatud õigused seoses isikuandmete töötlemisega. Arvesta, et osadel juhtudel pead sa nende õiguste kasutamiseks pöörduma andmete vastutava töötleja poole, kelleks ei pruugi olla SIMPLIKA.

  1. Õigus andmetega tutvuda. Sul on õigus teada kes, kuidas, millistest allikatest ja missuguseid isikuandmeid töötleb.
  2. Andmete ülekandmine. Sul on õigus küsida enda kohta kogutud isikuandmeid masinloetaval kujul ülekandmiseks teisele teenusepakkujale, mille teenuseid soovite näiteks edaspidi kasutada.
  3. Andmete kustutamine/õigus olla unustatud. Sul on õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist, kui sa ei soovi enam nende töötlemist ja andmetöötlejal puudub õigustatud põhjus nende kasutamiseks.
  4. Andmete töötlemise piiramine/vastuväite esitamine. Sul on õigus teatud tingimustel oma isikuandmete töötlemist piirata ja keelata.Samuti on sul õigus esitada mõjuva põhjuse olemasolul vastuväiteid oma andmete kasutamiseks õigustatud huvi alusel töötlemisel.
  5. Andmete parandamine. Sul on alati õigus isikuandmeid parandada või täiendada, kui need ei ole täpsed ning kui ebatäpsusel võib olla sulle mõju.
  6. Õigus nõusolek tagasi võtta. Kui oled andnud enda isikuandmete töötlemiseks nõusolekuid, on sul alati õigus neid tagasi võtta.

Kasutamaks ülaltoodud isikuandmete töötlemisega seotud õigusi, võta meiega ühendust . Vastame sulle 30 päeva jooksul. Kui sinu pöördumine puudutab isikuandmeid, mille suhtes me ei ole vastutavad andmetöötlejad, edastame sinu pöördumise vastutavale andmetöötlejale.

 

8. Muu oluline informatsioon

Uudiskirjad ja otseturundus

Saadame sulle uudiskirju ja valitud turunduspakkumisi kui oled meile selleks andnud oma vastavasisulise nõusoleku. Sul on võimalus igal ajal oma nõusolek tagasi võtta. Teadetest loobumise link sisaldub tavaliselt teates, kuid lisaks on sul võimalus nõusolek tagasi võtta ka meie poole pöördudes. Võime kasutada ka sotsiaalmeedia tööriistu, et reklaamida oma tooteid ja teenuseid. Kuna sotsiaalmeedia platvorme ja veebianalüütika pakkujaid käsitletakse kui eraldiseisvaid vastutavaid töötlejaid, siis rakenduvad selles osas sinu isikuandmete töötlemisele ka nende privaatsustingimused. Sellest tulenevalt tuleb tähelepanu pöörata ka nende teenusepakkujate nõusolekute tingimustele.

Vaidluste lahendamine

Kui sul on küsimusi isikuandmete töötlemise kohta, võta palun meiega ühendust . Sul on ka õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile

Privaatsusteadet uuendati viimati oktoobris 2021.